Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
ConnectBN Logo

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Connect Business Network nader aan te duiden als ConnectBN Ventures International B.V. afgekort CVI & CBN en op de (internet)deelname aan en het partnerschap van haar organisatie. Zij worden aangeduid als 'algemene deelname- en partnerschapsvoorwaarden' oftewel het 'Huishoudelijk reglement'. 

Connect Business Network - ConnectBN -  Connect Ventures International BV
 

1. Doelstellingen
 

1.1 ConnectBN is een onafhankelijk kwalitatief zakelijk platform, dat gericht is op kennisoverdracht op het gebied van ondernemen en het delen van zakelijke contacten. ConnectBN heeft tot doel het opzetten en onderhouden van een hecht (online)netwerk tussen ondernemers c.q. ondernemingen, (semi)overheid- en onderwijsinstellingen en makelaars en vastgoedprofessionals in de regio Zuid en de Regio Noord. ConnectBN biedt een breed forum voor het organiseren van activiteiten voor en door deze ondernemingen en instellingen. Op deze wijze wenst ConnectBN een zakelijke en sociaal communicatieve meerwaarde te creëren voor de landelijke ondernemingswereld.

1.2 ConnectBN geeft vorm aan haar doelstellingen door o.a.:

a. het aanbieden van een (online)forum voor de bedrijven/instellingen die deelnemen aan haar platform; op deze wijze kunnen haar deelnemers op eenvoudige wijze aan gegevensuitwisseling doen en met elkaar in contact treden. Dit biedt tevens de mogelijkheid tot kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen. De deelnemer krijgt toegang tot het beveiligde deelnemersgedeelte van de website van www.connectbn.nl en ontvangt daartoe per mail zijn of haar inloggegevens. Het deelnemersgedeelte van de website is enkel toegankelijk voor de deelnemers van ConnectBN;

b. het op regelmatige basis organiseren van activiteiten en evenementen, al dan niet direct gerelateerd aan het ondernemerschap;

c. het aanbieden van de mogelijkheid aan deelnemers c.q. partners tot het plaatsen van bedrijfsadvertenties en - activiteiten op de website van www.connectbn.nl en/of andere multimedia kanalen zoals bv twitter of de facebookpagina’s en/of facebook groepen van ConnectBN.
d. het aanbieden van de mogelijkheid aan deelnemers tot het voeren van promotie via de diverse promotiemiddelen van ConnectBN, om zodoende hun naamsbekendheid in het land veel sterker te vergroten.
 

2. Doelgroep
 

De primaire doelgroep van ConnectBN is de ondernemer c.q. netwerker in ZUID en NOORD Nederland of de ondernemer c.q. netwerker die binnen Nederland actief is. Binnen ConnectBN wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit aan ondernemingsbranches en (overheids)instellingen als mede makelaars en overige vastgoedprofessionals. Om oververtegenwoordiging in een specifieke branche tegen te gaan behoudt ConnectBN zich het recht voor om het aantal ondernemingen c.q. instellingen per branche te maximeren.
 

3. Deelname
 

3.1 De mogelijkheid tot deelname aan ConnectBN wordt toegekend na toelating. Over toelating tot deelname wordt door het ConnectBN team beslist, in voorkomend geval al dan niet onder het stellen van een of meerdere specifieke voorwaarden. ConnectBN onderzoekt of de aspirant-deelnemer voldoet aan de gestelde eisen voor deelname en kan desgewenst nadere informatie en/of bewijsstukken van het betreffende lid verlangen en zal eventueel ook een credit check uitvoeren;

3.2 De deelname is gekoppeld aan hetzij de onderneming, hetzij aan het individu. In het eerste geval wordt de onderneming vertegenwoordigd door maximaal een daartoe bevoegde persoon c.q. afgevaardigde;

3.3 De deelname geldt voor een (minimale) termijn van twaalf maanden. Voornoemde termijn wordt na afloop telkenmale met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij opzegging conform bepaling 6.1 heeft plaatsgevonden.

3.4 De onderneming of het individu kan slechts deelnemen aan Connect BN na aanmelding via het inschrijfformulier op de website en aanvaarding van het huishoudelijk reglement;

3.5 Bijdragen verbonden aan de deelname worden voldaan conform bepaling 

3.6 De deelname gaat in vanaf het ogenblik dat de onderneming c.q. het individu zich voor deelname heeft aangemeld en nadat ConnectBN heeft vastgesteld dat de onderneming c.q. het individu aan de voor de deelname geldende eisen voldoet.


4. Deelname bijdrage


4.1 ConnectBN is een netwerkorganisatie die geheel wordt gefinancierd vanuit de deelname bijdragen van haar deelnemers, additionele partnerschapsgelden, alsmede eventuele inkomsten via door haar georganiseerde activiteiten c.q. evenementen;

4.2 Vanaf het ogenblik dat de onderneming c.q. het individu zich voor deelname heeft aangemeld en de onderneming c.q. het individu als deelnemer van ConnectBN is toegelaten is de deelname bijdrage verschuldigd.

4.3 De deelname bijdrage wordt jaarlijks van haar deelnemers geïnd, voor het eerst bij aanmelding voor deelname. De specifieke tarieven voor deelname zijn weergegeven op de website;

4.4 Ongeacht het tijdstip van aanmelding wordt te allen tijde (standaard) het volledig jaarlijks deelnametarief bij de deelnemer in rekening gebracht.

4.5 Het innen van de deelname bijdrage geschiedt op basis van automatische incassering dan wel via overschrijving middels een factuur. In het laatste geval geschiedt voldoening van de deelname bijdrage binnen de betalingstermijn zoals gesteld op de factuur, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, is de factuur niet oprijd ontvangen dan brengen wij 50 euro extra aanmaningskosten in rekening.

4.6 Na ieder werkjaar wordt door ConnectBN beoordeeld of de deelname bijdrage van het lopend werkjaar zal volstaan om de geplande activiteiten van het volgend werkjaar te financieren. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kunnen de tarieven voor deelname eenzijdig door Brabant Onderneemt worden verhoogd. Overleg met haar deelnemers is hiertoe niet vereist;

4.7 Bij een verhoging van de deelname bijdrage van meer dan 10 procent heeft een deelnemer het recht haar deelname om die reden te beëindigen. Beëindiging van de deelname dient in dat geval schriftelijk te gebeuren en uiterlijk binnen één maand na de mededeling van de tariefverhoging. Indien niet op voornoemde wijze wordt beëindigd, wordt de deelnemer geacht met de betreffende tariefverhoging in te stemmen.


5. Gegevens deelnemer


5.1 Om redenen van vertrouwelijkheid zullen de namen en persoonsgegevens van vertegenwoordigers c.q. afgevaardigden van ondernemingen die deelnemen aan ConnectBN, niet publiekelijk kenbaar worden gemaakt, dan wel anderszins door ConnectBN worden geopenbaard zonder voorafgaande verkregen toestemming van de vertegenwoordigers c.q. afgevaardigden in kwestie en/of de onderneming waaraan zij verbonden zijn. Enkel op verzoek van de vertegenwoordigers c.q. afgevaardigden en/of de onderneming waaraan zij verbonden zijn kunnen deze gegevens publiekelijk kenbaar worden gemaakt;

5.2 Op de website van ConnectBN c.q. andere hiertoe bestemde ruimtes worden enkel namen van deelnemende ondernemingen dan wel individuele deelnemers (zijnde geen vertegenwoordigers/afgevaardigden van ondernemingen die deelnemer zijn) vermeld. Dit laatste is nadrukkelijk niet van toepassing op het deelnemersgedeelte van de website van ConnectBN: hierbinnen kunnen vrijelijk gegevens van ondernemingen, haar vertegenwoordigers c.q. afgevaardigden en individuele deelnemers worden weergegeven.


6. Opzegging/beëindiging deelname


6.1 Opzegging van de deelname door de deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden en enkel met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor afloop voor de deelnametermijn zoals bedoeld in artikel 3.3. Ter illustratie; ingeval de deelname ingang vindt per 1 april 2015 dient de deelnemer uiterlijk 1 februari 2016 te hebben opgezegd.

6.2 Bij tussentijdse opzegging vindt geen retributie van de deelname bijdrage plaats;

6.3 De deelname kan voorts eenzijdig en per onmiddellijke ingang door ConnectBN worden beëindigd in de navolgende gevallen:

a. bij niet-naleving door de deelnemer van de regels zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement;

b. indien de deelnemer, na herhaald verzoek door ConnectBN, gedurende een termijn van drie maanden in gebreke blijft haar deelname bijdrage te voldoen;

c. bij faillissement en surseance van betaling van de betreffend deelnemer;

d. in alle overige gevallen waarin deelname niet langer door ConnectBN wenselijk wordt geacht of waarin van ConnectBN in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij de deelname laat voortduren;

6.4 Mocht een deelnemer na opzegging dan wel beëindiging van de deelname zich opnieuw voor deelname aanmelden respectievelijk wederom als deelnemer worden toegelaten - dit laatste al dan niet onder het stellen van specifieke voorwaarden - zal de betreffende deelnemer onmiddellijk in al haar rechten worden hersteld, mits de deelnemer aan al haar verplichtingen jegens ConnectBN heeft voldaan.

7. Activiteiten c.q. evenementen

7.1 Op de activiteitenagenda zoals weergegeven op de website van ConnectBN staat aangegeven welke activiteiten c.q. evenementen door ConnectBN worden georganiseerd. De agenda wordt op regelmatige basis geüpdatet en (de concrete inhoud van) iedere activiteit wordt geruime tijd voor het plaatsvinden ervan op de agenda vermeld;

7.2 De geplande activiteiten c.q. evenementen zijn in beginsel enkel toegankelijk voor deelnemers van ConnectBN neemt en introducés van deelnemers. Deelnemers ontvangen van iedere activiteit tijdig een digitale- dan wel schriftelijke uitnodiging;

7.3 ConnectBN streeft ernaar om de door haar georganiseerde activiteiten voor haar deelnemers en hun introducés zoveel mogelijk kosteloos te laten plaatsvinden. Indien voor een bepaalde activiteit toegangsgelden worden geïnd, betalen de deelnemers waar mogelijk een gereduceerd tarief, hetgeen tevens geldt voor hun introducés. Deelname brengt niet automatisch aanspraak op een gereduceerd tarief met zich mee. Bij het hanteren van een gereduceerd tarief wordt hiervan melding gemaakt bij de plaatsing van de betreffende activiteit op de activiteitenagenda c.q. de uitnodiging tot de activiteit in kwestie;

7.4 Indien met betrekking tot een bepaalde activiteit het aantal mogelijke aanmeldingen (noodzakelijkerwijs) wordt gemaximeerd, hebben deelnemers automatisch voorrang op niet deelnemers. Deze voorrang geldt tevens ten aanzien van introducés van deelnemers;

7.5 Indien voor een bepaalde activiteit opgave van aanwezigheid vereist is en tevens toegangsgelden worden geïnd, behoudt ConnectBN zich het recht voor om tot tijdige incassering van de toegangsgelden bij de deelnemers aan deze activiteit over te gaan c.q. de deelnemers aan deze activiteit tijdig om overmaking van de toegangsgelden te verzoeken. ConnectBN behoudt zich nadrukkelijk het recht voor bij niet, niet juiste of onvolledige aanmelding dan wel niet of onvolledige voldoening van de toegangsgelden door een deelnemer, de betreffend deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit te ontzeggen;

7.6 Deelnemers aan activiteiten c.q. evenementen waarvoor toegangsgelden van toepassing zijn

kunnen tot twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit kosteloos annuleren. Hierna worden de volledige toegangsgelden in rekening gebracht. Het gestelde in de laatste zin van bepaling. Bij abonnementen waar drank all inclusief is gaan we uit van normaal drankgebruik bij overmatig gebruik zal er een toeslag van maximaal 50 euro per avond extra in rekening worden gebracht!

7.7 is tevens van toepassing.

7.7 Indien een deelnemer zich via het aanmeldingsformulier heeft aangemeld voor een activiteit, gaat ConnectBN ervan uit en mag zij ervan uitgaan dat deze deelnemer bij de betreffende activiteit aanwezig zal zijn. Indien een deelnemer na aanmelding voorziet dat hij/zij niet bij de activiteit aanwezig kan zijn, stelt de deelnemer ConnectBN tijdig, doch uiterlijk twee dagen voor het plaatsvinden van de activiteit, hiervan in kennis. De deelnemer streeft er zoveel als mogelijk naar om alsdan een collega naar de activiteit af te vaardigen. Indien de deelnemer zich niet tijdig voor de activiteit heeft afgemeld en geen collega is afgevaardigd, dan brengt ConnectBN standaard een bedrag van € 75,- bij de betreffende deelnemer in rekening ten behoeve van de door haar nodeloos gemaakte organisatiekosten voor de betreffende activiteit wij gaan voor commitment met elkaar en voor elkaar.

7.8 ConnectBN maakt tijdens de door haar te organiseren activiteiten verschillende foto’s en video’s of schakelt daarvoor derden in. ConnectBN publiceert die foto’s en video’s – ter promotie van ConnectBN en haar doelstellingen –in verschillende on- en offline middelen. Daarnaast publiceren de door ConnectBN in te schakelen derden die foto’s en video’s in verschillende on- en offline middelen ter promotie van hun werkzaamheden. Bij het aangaan van een deelname aan ConnectBN onderneemt geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor genoemd gebruik, althans doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van eventueel aan de deelnemer toekomende portretrechten zoals bedoeld in de artikelen 19 -21 van de Auteurswet 1912, althans verklaart de deelnemer hierbij jegens Brabant onderneemt of de door haar hiervoor in te schakelen derden in voorkomend geval geen portretrechten zoals genoemd uit te oefenen.

8. Commitment; Deelname aan ConnectBN houdt in dat een deelnemer zich committeert aan de doelstellingen en uitgangspunten van deze organisatie.

9. Partnerschappen

9.1 (Deelnemende) organisaties die de werking van ConnectBN op actieve wijze willen ondersteunen dan wel extra exposure via ConnectBN wensen kunnen een partnerschap met ConnectBN aangaan. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop een (deelnemende) organisatie een partnerschap met ConnectBN kan aangaan wordt op individuele basis met de betreffende organisatie afgestemd en overeengekomen.

9.2 In de gevallen waarin de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden zich lenen voor overeenkomstige toepassing op partnerschappen bedoeld in dit artikel, zijn deze bepalingen onverkort van overeenkomstige toepassing. Het voorgaande betreft met name het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 

ConnectBN Ventures International BV 

Postbus 6040
5600 HA Eindhoven

Telefoon 088-0047965
Skype ConnectBN
E-mail info@connectbn.nl
E-mail info@cvi.world
Website www.connectbn.nl
Website www.cvi.world

*Kamer van Koophandel 57772320

Eerste keer op bezoek?

De beste manier om ConnectBN te ervaren is om een keer op vrijblijvend een netwerk event te bezoeken. Wil je graag eens kijken wat het nou precies is om aan ConnectBN deel te nemen?

Bedankt, Bedankt voor het aanmelden voor de nieuwsbrief.
Aanmelden nieuwsbrief